欢迎光临网络传感与控制研究组!

Ph.D Student:
2012:
Hao Liu Zequ Yang Chao Li
2013:
Yichao Chen Zidong Yang Pengcheng You Chengcheng Zhao Chongwei Zhu
Yifei Qi Wei Wu
2014:
Mingda Jiang Endong Liu Jie Su Zhikun Zhang Bo Fan
2015:
Jun Sun Xin Wang Weige Xie Yongtao Zhang Zhenyong Zhang
Guang Yang Xuguo Jiao Yunong Bao Chongrong Fang Jinglan Li
Songyuan Li Sadia Batool
2016:
Mincheng Wu Zeyu Yang Zhiqi Hu Yuyi Sun Bingyun Li
Weiwei Cao Ying Liu