欢迎光临网络传感与控制研究组!

Master Student:
2014:
Yue Hu Zhihao Zhang Zhipeng Li Xiaoxia Jia Ruiyong Chen
Tianchi Guo Rui Wu Chao Han Yuxuan Ouyang Haiding Tang
Min Chen Zhouzheng Lu
2015:
Shuo Chen Chao Liang Yang Chen Jiajun Zhang Qi Zhang
Ziwen Yu Xiaofeng Zhang Xiaowei Ye Yue Wang Mingju Fang
Ji Hu Zhuoying Shi Xing Li Yue Li Panyu Shao
Lihuan Zhang Shuaiwei Wang
2016:
Xianyu Chang Hao Zheng Yang He Ji'ao Wang Bihan Yu
Yiying Yu Weixin Lin Lin Shu Congwei Xu Qi Wang
Jie Kong Yiyang Xu Yiming Chen Yuhong Fang Xudong Wang
Faren Wang Guicheng Zhao
2017:
Jingxiong Liang Zhihao Wang Wei Guo Manjia Wu Bo Liu
Qianwen He Bin Xu Linzhe Li Boya Xu Rui Zhang
Zexian Wu Zebo Liu Haoliang Li Zhongqi Chen Jia Xu
2018:
Zihao Zhang Jiayi Lyu Jingyue Zhang Xinqi Yuan Chaochao Song
Zhangchong Shen Tong Ren Yilin Sun Chengxing Gao Yisong Xie
Jingchen Sun Chen Ouyang Shuai Xu Xingang Yan Qinghong Zeng
Yunshan Zhang Senzhen Zhang Jin Yu Liangxiang Xu Qi Liang
Shi Feng
2019:
Ziqi Zhang Haozhuo Gao Jinlong Zhang Yining Qi Chen Zhang
Yunfeng Shi Jing Hu Chang Yi Ziyang Yue Tong Wu
Chen Liu Jian Wu Jie Meng Jingyi Fang Hang Zheng
Yuanjie Zhou Xingren Xiang Xin Tong