欢迎光临网络传感与控制研究组!

Master Student:
2014:
Yue Hu Zhihao Zhang Zhipeng Li Xiaoxia Jia Ruiyong Chen
Tianchi Guo Rui Wu Chao Han Yuxuan Ouyang Haiding Tang
Min Chen Zhouzheng Lu
2015:
Shuo Chen Chao Liang Yang Chen Jiajun Zhang Qi Zhang
Ziwen Yu Xiaofeng Zhang Xiaowei Ye Yue Wang Mingju Fang
Ji Hu Zhuoying Shi Xing Li Yue Li Panyu Shao
Lihuan Zhang Shuaiwei Wang
2016:
Xianyu Chang Hao Zheng Yang He Ji'ao Wang Bihan Yu
Yiying Yu Weixin Lin Lin Shu Congwei Xu Qi Wang
Jie Kong Yiyang Xu Yiming Chen Yuhong Fang Xudong Wang
Faren Wang Guicheng Zhao